மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல் (அப்ஸ்டேட்ரக்ஸ் மற்றும் கைனகாலஜி)


பெண்கள் தங்கள் வாழ் நாளில் பலவகையான உயிரியல் மற்றும் மனவியல் தொடர்பான மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றனர். மகப்பேறும் இதில் அடங்கும். மகப்பேறு மற்றும் பெண்ணோயியல் சிறப்பு மருத்துவ மையம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தை மருத்துவத்தின் எல்லா அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய சிறந்த, முழுமையான சிகிச்சையையும் வசதிகளையும் வழங்க முழு அளவிலான பல்துறை சார்ந்த சிகிச்சைகளைக் கொண்டு விளங்குகிறது.

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

மணிப்பால் மருத்துவமனையில் நாங்கள் பெண்மையைக் கொண்டாடுகிறோம். அனைத்து பெண்ணோயியல் கோளாறுகளுக்கும் மிக உயர்ந்த பராமரிப்புடனும் பரிவிரக்கத்துடனும் சிகிச்சை அளிக்க சிறந்த சேவை வகைகளை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறோம். பழைய விமான நிலையச் சாலையில் நாங்கள்தான் மிகச்சிறந்த மகப்பேறு மற்றும் பெண்ணோயியல் மருத்துவமனை ஆகும். எந்நேரத்திலும் ஒரு புதிய உயிரை உலகத்துக்குள் வரவேற்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். எங்கள் மகப்பேறுப் பிரிவு குழந்தைப் பேற்றைப் பொறுத்தவரையில் இரு தலைசிறந்த துறையாகும். மிகவும் திறன்வாயந்த கைனகாலஜிஸ்டுகளும் அப்ஸ்டேட்ரிஷியன்களும் அடங்கிய பல்துறைக் குழு எங்களிடம் உள்ளது. எனவே நலப்பராமரிப்பின் மிக நுட்பமான இந்தத் துறைகளிலும் எங்கள் சிறப்பு மையம் தலைசிறந்து விளங்குவதில் ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை.

.

Facilities & Services

மணிப்பால் பரந்த அளவிலான மருத்துவமனையை பெங்களூரில் கொண்டுள்ளது. சிறந்த வசதிகளோடு கூடிய நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயியல் ஆய்வகம், இரத்த வங்கி, கதிரியக்கத் துறை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள  அதன் மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்நோயியல் துறை,  குறைந்த ஊடுருவல் பெண்நோயியல் மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை, மகப்பேறு புற்றுநோயியல், சிறுநீரக மருத்துவம், மகப்பேறியல் மற்றும் தாய்-கரு மருத்துவம் மற்றும் இனப்பெருக்க உட்சுரப்பியல் மற்றும் கருவுறாமை ஆகிய துறைகளின் நிபுணர்கள் பெண்களூக்கு சிறந்த பராமரிப்பை அளிக்கின்றனர்.  மணிப்பால் மருத்துவமனையின் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்கள் பெண்ணோயியல் அறுவை சிகிச்சையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் நிபுணர்களாக உள்ளனர். எளிமையான குறைந்தபட்சம் ஊடுருவக்கூடிய அறுவை சிகிச்சைகள் முதல் சிக்கலான திறந்த அறுவை சிகிச்சைகள் வரை அவர்கள் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். மகப்பேறு மற்றும் பெண்நோய் மருத்துவ சிறப்பு மையத்தில் உள்ள சேவைகளில் அடங்குபவை: - வெளிநோயாளி/உள்நோயாளி மற்றும் அவசர சேவைகள் - மகப்பேறியல் சேவைகள் - மகளிர் மருத்துவ சேவைகள்

FAQ's

If you believe you are pregnant, you should schedule an appointment as soon as possible. You should see the doctor within the first five or six weeks. This appointment is for affirmation and to rule out ectopic pregnancy. Visit our gynaecology hospital in Yeshwanthpur, Bangalore to consult with the experts.

Obstetricians or gynaecologists play a crucial role in ensuring that all women and girls have access to complete reproductive health care, including legal and safe abortion, as both healthcare practitioners and advocates for women.

A hysterectomy is a surgical process involving the removal of the uterus in women. Visit our gynaecology hospital in Bangalore to know more about the treatment.

A thorough evaluation of a patient's health state, past medical problems, and gynecologic history gives relevant and crucial data that guides the physical and pelvic examination, provides screening indications, and informs the selection of diagnostic tests. It is essential to determine how the patient will be treated.

OB-GYNs assess and treat a wide range of problems. You may consult an OB-GYN for any of the following:

  • Unusual Bleeding

  • Pelvic Discomfort

  • Genital Irritation

  • Urine Incontinence,

  • Urinary Tract Or Vaginal Infections

  • Endometriosis

  • Breast Abnormalities

  •  Hormonal Imbalances

Consult with the specialist at our best gynaecology center in Yeshwanthpur, Bangalore.

A gynecologist is a doctor who specializes in women's reproductive health. Obstetricians care for women during their pregnancy and just after the baby is born. They also deliver babies. An ob-gyn is trained to do all of these things.

எங்கள் நிபுணர் ஒருவருடன் அப்பாய்ண்ட்மெண்ட்டைப் பதிவுசெய்ய எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

Explore Stories

Blogs

Call Us