பல்மோனாலஜி (நுரையீரலியல்) (சுவாச மற்றும் தூக்க மருத்துவம்)


பல்மனாலஜி (நுரையீரலியல்) (சுவாச மற்றும் தூக்க மருத்துவம்)

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

நுரையீரல் சுவாச தூக்க மருத்துவம்

நுரையீரல் சுவாச தூக்க மருத்துவம்

Facilities & Services

.

FAQ's

Pulmonary function tests (PFTs) are noninvasive tests that show how well the lungs are working. The tests measure lung volume, capacity, rates of flow, and gas exchange. This information can help your healthcare provider diagnose and decide the treatment of certain lung disorders. Consult with our experts at the best pulmonology hospital in Bangalore.

Blogs

நியமனம்
சுகாதார சோதனை
வீட்டு பராமரிப்பு
எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள
எங்களை தொடர்பு கொள்ள
review icon எங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
எங்களை அழைக்கவும்