ಫಾರ್ಮಸಿ


ಫಾರ್ಮಸಿ

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

.

.

FAQ's

Drug resistance is the ability of an organism, such as a bacteria, virus, or cancer, to overcome the effects of a drug prescribed to destroy it. Visit Manipal Hospitals to have the best pharmacy services in Bangalore.

ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ
ಮನೆ ಆರೈಕೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
review icon ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕರೆ ಮಾಡಿ